Навчально-методична робота

Сучасна епоха стрімкого й постійного оновлення i розвитку інформації, інтенсивного розширення ділових зв’язків у галузі науки, техніки, економіки пред’являє суворі вимоги до висококваліфікованого фахівця.

Освічена людина сьогодні — це самостійна людина, що вміє самостійно приймати рішення, самостійно добиватися поставленої мети, має навички власними силами оволодівати знанням, удосконалювати свою фахову майстерність індивідуально.

Сучасна вища школа покликана забезпечити студента міцними, оперативними знаннями, а також навчити його вчитися самостійно.

Самостійна робота студента забезпечується:

системою навчально-методичних засобів, до якої входять:

 • Інформаційні пакети ECTS;
 • Навчальні і робочі навчальні програми;
 • Адаптовані робочі плани;
 • Індивідуальні плани студентів.
 • підручників, навчальних і методичних посібників, монографій;
 • періодичних видань професійного спрямування та електронних посібників;
 • дистанційних курсів;
 • методичних посібників для написання курсових і випускних кваліфікаційних робіт;
 • тестів і ситуаційних вправ;
 • методичних рекомендаційз організації СРС;
 • пакетів прикладних комп’ютерних програм.
 • Планування самостійної роботи студентів

 • У навчальних планах із спеціальностей і спеціалізацій визначено кількість годин, що виносяться на СРС по дисциплінам;
 • У навчальних і робочих навчальних програмах дисциплін визначаються перелік і зміст тем із посиланням на джерела інформації, години на СРС, індивідуальні завдання, тематика рефератів, типові задачі і контрольні питання на колоквіуми та модулі, перелік питань на заліки та іспити, загальний і додатковий списки літератури;
 • Робочі плани викладачів із кожної дисципліни містять теми, що виносяться на СРС, години СРС і список рекомендованої літератури;

 • Інформаційні пакети ECTS

  Куратори ECTS: доц. Тарновський М.Г.

  Основні завдання куратора ECTS

  • ознайомлення студентів з нормативно-методичними матеріалами (інформаційним пакетом), які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (КМС);
  • надання рекомендацій студентам щодо формування їх індивідуального навчального плану;
  • погодження індивідуального навчального плану студента та подання його на затвердження заступникові директора;
  • контроль за реалізацією індивідуального плана студента.

  Навчальні посібники

  Основне програмне забезпечення навчального процесу в ІнАЕКСУ

  Здійснення контролю СРС:

  Ефективність використання кредитно-модульної системи організації навчання з пріоритетною роллю самостійної роботи студентів підтверджується результатами моніторингу:

 • поточного та міжсесійного контролю (на лекціях, практичних, лабораторних і семінарських заняттях, за результатами виконання контрольних робіт, тестів, захистів рефератів, здачі колоквіумів, модулів, на захистах курсових проектів і робіт);
 • сесійного контролю;
 • ректорського контролю залишкових знань студентів;
 • на захистах випускних бакалаврських, дипломних і магістерських робіт
 • та позитивними відгуками з підприємств.

  Цикли дисциплін, за якими проводяться ректорські контрольні роботи:

 • Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
 • Цикл природничо-наукових та фундаментальних дисциплін
 • Цикл професійно-орієнтованих або загально-професійних дисциплін
 • Цикл самостійного вибору дисциплін вищого навчального закладу
 • Цикл вільного вибору студентами

 • Підтвердження ефективності підготовки
  Рівень і ґрунтовність теоретичної підготовки, навички і набутий досвід самостійної роботи студентіввдосконалюються і закріплюються в постійно діючих наукових гуртках кафедр Інституту та на філіях кафедр - провідних профільних підприємствах, фірмах міста та області, підтверджуютьсяактивністю і результативністю участі студентів у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, на Всеукраїнських олімпіадах, в університетських та Міжнародних конференціях; винаходами та публікаціями в профільних виданнях.