Про факультет

Сучасна комп'ютерна техніка з великими об'ємами пам'яті, значною швидкодією, розвиненим програмно-математичним забезпеченням зробила можливим та доцільним її використання для автоматизації інтелектуальної діяльності людини з метою пошуку оптимальних
(найкращих у визначальному сенсі) рішень, зокрема, у сфері управління.

Але навіть найсучасніша, найбільш досконала обчислювальна техніка, є тільки технічним засобом, некваліфіковане використання якого для вирішення задач управління та проектування не може дати значного економічного ефекту. В першу чергу необхідна розвинена наукова теоретична база розробки та функціонування складних систем на основі сучасної комп’ютерної техніки. Такою базою є економіко-математичні методи та принципи імітаційного моделювання, засновані на математичній формалізації задач управління та проектування, і використання апарату математичного програмування.

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно переходять від виробництва суто комп'ютерної техніки до створення систем автоматики і управління на її основі, такі напрямки стають дедалі актуальнішими.

Саме комп'ютеризовані системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки, лазерної техніки, волоконної оптики та інформаційно-вимірювальної техніки є сьогодні основою для ефективного управління організаційною діяльністю, економікою, наукою, промисловістю і сільським господарством, бізнесом тощо. Без таких науково розвинених напрямків діяльності людства неможливо налагоджувати та удосконалювати суспільство, виробництво, економіку, бізнес.

Факультет комп'ютерних систем і автоматики є одним з провідних за фаховим спрямуванням, кадровим складом та матеріально-технічним забезпеченням навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету. На факультеті навчаються понад 600 студентів, працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких Заслужений працівник освіти України, Заслужені діячі науки і техніки України, академіки галузевих і громадських академій України та зарубіжжя, понад 10 докторів наук та професорів, понад 50 кандидати наук та доцентів. Середній відсоток викладачів ФКСА з науковим ступенем та вченим званням перевищує 90%. Декан факультету - д.т.н., професор Олег Володимирович Бісікало.

Грунтовна та якісна підготовка фахівців здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях факультету, які створені та оснащенні обладнанням за участю відомих провідних світових фірм, а також на філіях кафедр - тобто на профільних фірмах та в установах, де забезпечуються реальні умови для підготовки перспективних фахівців, і де давно вже працюють переважно випускники ФКСА попередніх років. Чимало з них посідають керівні посади.

Відновлення промисловості в Україні, Подільському регіоні та, зокрема, у Вінницькій області виявило гостру нестачу кваліфікованих фахівцях з автоматики та управління, без яких неможливо розробляти та експлуатувати сучасні автоматизовані системи управління виробництвом та системи автоматизації важливих об’єктів, як то, нафтогазогони, цукрові заводи, елеватори,харчові та кондитерські фабрики тощо.

Серед навчальних закладів регіону лише Вінницький національний технічний університет має достатню матеріально-технічну, науково-педагогічну базу та кадровий склад для підготовки фахівців таких спеціальностей.

Саме тому на додаток до популярної спеціалізації «Системна інженерія» спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, яку факультет забезпечує вже сорок років, з 2012 р. за ліцензію Міністерства в ФКСА відкрито підготовку фахівців за новою спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси» цієї ж 151 спеціальності. Основним спрямування цієї спеціалізації є розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення для формування керівних дій під час управління об’єктами, процесами та організаційними структурами спираючись на сучасні інформаційні технології та штучний інтелект.

Отже, сьогодні ФКСА забезпечує підготовку студентів за спеціальностями, що охоплюють найсучасніші інформаційні технології, а саме:

·Спеціальність 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація Інформаційно-комунікаційні технології

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

·Спеціальність 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Спеціалізація Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки

·Спеціальність 124 – Системний аналіз

Випускна кафедра Системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки

·Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація Системна інженерія

Випускна кафедра Автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

·Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси

Випускна кафедра Комп’ютерних систем управляння

·Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Інженерія якості продукції

Випускна кафедра Метрології та промислової автоматики

·Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Випускна кафедра Метрології та промислової автоматики

·Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація Лазерна техніка та оптоінформатика

Випускна кафедра Лазерної та оптоелектронної техніки

Детальніше про кафедри нашого факультету можна дізнатися на їх сторінках, алекоротка інформація наведена далі.

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 та 151 із спеціалізація ми «Інформаційно-комунікаційні технології» та «Системна інженерія» відповідно.

Основні компетенції студентів-випускників кафедри - елементна база та схеми аналогової і мікропроцесорної техніки; сучасні технічні засоби персональних комп'ютерів; найбільш поширені мови програмування та прикладні програмні системи; засоби автоматизації проектування та програмування, системне програмування; мікропроцесорні системи управління та автоматики; принципи побудови інтелектуальних комп'ютерних систем та нових інформаційних технологій, переважно пов'язаних зInternet, поглиблене вивчення застосування комп'ютерів та комп'ютерних мереж у менеджменті, в тому числі у банківській сфері, у бухгалтерських системах та плануванні роботи підприємства. В ряді додаткових знань - методи прогнозування, управління ризиками, прийняття рішень в умовах невизначенності, комп'ютерні технології Internet-трейдингу, які надають знання для доступу до світових фінансових та інформаційних ресурсів. В спеціалістах такого напрямку зацікавлені не тількипідприємства, що займаються розробкою комп'ютеризованих систем управління, а також банки та інші фінансові і інвестиційні компанії.

Кафедра комп'ютерних систем управління здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 із спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси».

Основний напрямок підготовки студентів – розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення для формування керівних дій під час управління об’єктами, процесами і організаційними структурами спираючись на сучасні інформаційні технології і штучний інтелект. Особливістю даного напряму є поглиблене вивчення застосування комп’ютерів та комп’ютерних мереж у проектуванні виробничих автоматизованих систем управління. Студенти ґрунтовно засвоюють розробку алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення сучасних автоматизованих систем управління та методи їх інтеграції, отримують серйозну комп’ютерну підготовку, в тому числі з сучасного програмування та комп’ютерної графіки, web-дизайну, баз даних, створення та використання комп’ютерних мереж, розробки інтерфейсів автоматизованих систем високого рівня тощо.

Основу лабораторій складають лабораторні стенди, створені за допомогою провідних фірм Вінниці у галузі автоматизованих систем і програмного забезпечення. На стендах відтворені реальні комп’ютеризовані системи, які створюються фахівцями цих підприємств, які, свого часу, були студентами кафедри. Тут, наприклад, представлені системи управління транспортуванням газу із реальним обладнанням з газогонів міжнародного значення, які проходять територією Вінницької області; системи управління тепловологісною обробкою сільськогосподарської продукції, збільшені аналоги яких використовуються на території України та поза її межами; системи управління процесами зберігання і переробки зерна, які встановлено на найсучасніших елеваторних комплексах, які реально працюють на території Поділля та Криму; системи автоматизації сучасних будівель типу «розумний будинок» та інші. Основне призначення лабораторій кафедри – освоєння студентами способів апаратного та програмного об’єднання різнорідних виробничих систем у єдині промислові комплекси на основі сучасної мікроконтролерної техніки та мережевих технологій.

Отримані знання дозволять випускникам працювати на посадах системних інженерів та менеджерів у сфері проектування та впровадження систем автоматизованого управління.

Фахівці зі спеціальності 151 спеціалізацій «Системна інженерія» та «Комп'ютерно-інтегровані виробництва та бізнес-процеси» вирізняються високим рівнем володіння теорією та практикою проектування, розгортання та обслуговування автоматизованих систем управління комп’ютерно-інтегрованими технологічними процесами і виробництвом, обізнаністю із сучасними методами та засобами розрахунку елементів,пристроїв, систем управління, вмінням забезпечувати необхідний рівень експлуатації комп’ютерно-інтегрованих технологій та виробництва.

Саме такі спеціальності цілком обґрунтовано вважаються найпрестижнішими та вічними, а потреба фахівців в Україні та особливо на Вінниччині надзвичайно велика й постійно зростає. Саме підприємства з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління бізнес-процесами, технологічними процесами та їх системної інтеграції бурхливо розвиваються в останні роки і потребують постійного притоку кваліфікованих кадрів, заробітна платня яких навіть у Вінниці складає більше тисячі умовних одиниць. Комп’ютерні системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки, інформаційно-вимірювальної і комп’ютерної техніки, волоконної оптики та лазерної техніки є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами практично в усіх галузях промисловості,сільського господарства, торгівлі. Без таких систем неможливо розвивати сучасну науку, освіту,виробництво, економіку, бізнес, модернізувати збройні сили, авіацію, космонавтику тощо.

Кафедра метрології та промислової автоматики здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 152 зі спеціалізаціями «Інженерія якості продукції» та «Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології».

Метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу.Тому кафедра метрології та промислової автоматики дає не тільки ґрунтовну підготовку в області вимірювань, але навчає вибирати, застосовувати, розробляти прилади і системи вимірювання будь-яких фізичних величин. Особлива увага приділяється застосуванню комп'ютерної техніки в процесах вимірювання і обробки одержаної інформації. Практичне навчання прийомам роботи з сучасною вимірювальною технікою, з методами обробки результатів вимірювання здійснюється в спеціалізованій лабораторії під керівництвом викладачів найвищої кваліфікації. Підготовка фахівців здійснюється для підприємств і організацій, що розробляють, впроваджують та використовують комп'ютерні автоматизовані системи вимірювання та контролю якості різноманітної продукції, визначення відповідності стандартам, атестації і сертифікації різноманітних технічних пристроїв та систем.

Кафедра лазерної та оптоелектронної техніки здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 152 за спеціалізацією «Лазерна техніка та оптоінформатика».

Сучасне життя не можливо уявити без волоконнооптичних ліній зв’язку, мобільного телефону, цифрових фотоапаратів та відеокамер, Інтернету, CD- та DVD-плеєрів, лазерних пристроїв, методів медичної діагностики тощо. Тому основні напрямки підготовки фахівців це: методи та системи оптико-електронної та цифрової обробки зображень та сигналів; системи технічного зору та штучного інтелекту з обробкою та розпізнаванням зображень; лазерні технології, оптико-електронні пристрої та компоненти; біомедичні оптико-електронні системи та прилади; оптичні та оптико-електронні сенсори та перетворювачі в системах керування та екологічного моніторингу; волоконно-оптичні технології в інформаційних (Internet, Intranet, тощо) та енергетичних мережах; системи та пристрої відображення інформації; оптико-електронні енергозберігаючі технології.

Грунтовна та якісна підготовка фахівців здійснюється в комп’ютерних класах та сучасних спеціалізованих лабораторіях факультету, які створені та оснащенні обладнанням за участю відомих провідних світових фірм, а також на філіях кафедр - тобто на профільних фірмах та в установах, де забезпечуються реальні умови для підготовки перспективних фахівців, і де давно вже працюють переважно випускники ФКСА попередніх років. Чимало з них посідають керівні посади.

Навчання студентів на факультеті органічно поєднується з науковою діяльністю. Студенти ФКСА щороку беруть активну участь в науково-технічних конференціях, студентських конкурсах і предметних олімпіадах, зокрема, у Всеукраїнських олімпіадах з «Програмування» та із спеціальності «Системи управління і автоматики», куди запрошуються найбільш обдаровані студенти провідних університетів України та зарубіжжя. Активна наукова робота проводиться в умовах тісного співробітництва з провідними науковими центрами та науково-дослідними установами і фірмами України та зарубіжжя.

Студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці неодноразово ставали персональними стипендіатами Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Міжнародних фондів; призерами багатьох міжнародних і вітчизняних олімпіад і конкурсів; отримували дипломи Національної академії наук України; вигравали гранти Міжнародних фондів на підтримку наукових досліджень та стажування за кордоном. Студенти ФКСА мають реальні можливості підвищувати свою кваліфікацію, стажуючись та навчаючись у магістратурі за кордоном.

Велика увага на факультеті надається інтелектуально-творчому розвитку студентів, їх естетичному вихованню – регулярно проводяться культурно-розважальні, просвітницькі, мистецькі, спортивні заходи. Студенти беруть активну участь в інженерних змаганнях, які організовує міжнародна студентська організація BEST, в інженерних змаганнях ВНТУ «Експерт», в інтелектуальних іграх «Що, де, коли» тощо.

Факультет відомий не тільки своїми навчальними та науковими досягненнями, а й, зокрема, спортивними. Серед спортсменів факультету – майстри спорту міжнародного класу, призери чемпіонатів світу, чемпіони Європи, України.

Усі студенти забезпечуються комфортабельним гуртожитком.

Окрім стаціонарної форми є заочна форма навчання без відриву від виробництва

Випускники ФКСА мають чудові та абсолютно реальні перспективи працевлаштування. І не лише в Україні, а й за кордоном: у Росії, США, Ізраїлю, Німеччині, Польщі, Канаді, Австралії та інших країнах. Вони працюють в державних і приватних установах, науково-дослідних і проектних організаціях, в навчальних закладах, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності, в фінансових, комерційних, медичних, юридичних установах тощо.

Високий рівень кваліфікації випускників ФКСА підтверджується їх успішним працевлаштуванням, насамперед, на таких провідних підприємствах і в організаціях Вінниччини та України: НВП Інновінн, ВАТ Укртелеком, комп’ютерні фірми ТОВ Компанія Ліана, ТЕАМ, Ремекс-В, НВП Геосистема, Енерготерм, фірми – розробники електронних пристроїв та програмного забезпечення, банківські установи Приватбанк, АКБ Аваль, Укрсіббанк, Укрсоцбан тощо. Чимало вихованців факультету працює й у вишах України та зарубіжжя (Університет Нью-Мексіко (США) та ін.).

Серед випускників ФКСА державні діячі, у т.ч. депутати Верховної Ради України, працівники міністерств, депутати обласної та міської Рад, чимало відомих вчених, провідних викладачів ВНЗ, керівників підприємств та установ.